E39 Engevik Sør

Ny kontrakt til BG - utbedring av E39 Engevik sør med oppstart september 2014.

Fakta: 
Utbygger: Statens vegvesen
Oppstart: sept.14
Ferdigstillelse: des-15
Kontraktsum: 70 mill

Kontraktsarbeidet består hovedsaklig av 2 stk krøterunderganger i profil 1985 og profil 225, utførelse av elveløpsregulerting samt ny brufundament uavhengig fra gammelt bru i profil 620. Nyetablering av plasstøypt bru. Sprengningsarbeid, arbeidssikring, permanent sikring av skjæring med høyde over 10m i området ved profil 510-690. Etablering av nye vegfyllinger, sanering av overvannsrør og bekkinntak samt stikkrenner, avkjørselssanering og etbalering av nye lokalveger der disse er i konflikt med trafikksikkerhet.

Det skal rives 6 stk konstuksjoner i tilknytning til vegomlegging. Etablering av G/S veg langs hele strekningen samt kabelgrøft for veglys og høyspent/lavspent ledninger og eventuell telekommunikasjonsledninger. etablering av vegetasjon samt delvis utforming av naturlig revegetasjonsområdet, sprenging, masseflytting og asfaltarbeid tilhørende vegutbygging.
Utførelse av komplett veglysanlegg, rekkverk og skilting samt merking av vegstrekningen.

Share