Fv. 504 Buevegen Primstad II bru

Prosjektet omfatter riving av eksisterende bru, bygging av ny bru, utvidelse av fv504 med gang- og sykkelveg på en strekning på ca. 400 m.

 

 

Vegen bygges med 3,0 m kjørebane og 0,75 m skulder. Gang- og sykkelvegen bygges parallelt med fv.504 med asfaltert bredde 3,0 m. Rabatt mellom fv. 504 og gang- og sykkelvegen er 3,0 m.

Oppstart: Mai 2018
Ferdigstillelse: Oktober 2018
Kontraktssum: kr 54 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Anleggsleder: Henning Sulen Sæstad

 

Hovedmengder:

– matjord: 850 m³
– jordmasser i linjen 250 m³
– jordmasser til fyllplass 2500 m³
– sprengstein fra lager: 1500 m³
– drensgrøft: 300 m
– kabelgrøfter: 400 m
– forsterkningslag kult 22/120: 2670 m³
– bærelag Fk 0-32 mm: 580 m³
– bærelag av Ag: 2700 m²
– asfaltdekke: bindlag 3,0 cm Ab11 4170 m²
– asfaltdekke: slitelag Ab11 4230 m²
– skråninger: 4000 m²
– gjerder: 80 m
– ny Primstad bru 14 m

Share