FV 780 Padlane – Klovning

Prosjektet gjelder ny gang- og sykkelveg (gs-veg) langs fv.780 mellom Padlane og Klovning i Tysvær kommune, tiltak på kjørevegen ifbm. plass til rekkverk og masseutskiftning på eksisterende kjøreveg. Det skal også monteres veglys langs hele veganlegget.

Strekningen er ca 900 m lang og Gs-vegen skal ha en bredde på 3,0 m, det legges også nye VA-ledninger.

Oppstart: Mars 2019
Ferdigstillelse: Desember 2019
Kontraktssum: kr 19 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Rott
Formann: Arnt Helge Hegelstad

Hovdelementene i entreprisen er som følger:

– Masseutskifting av myr ca 11000 m³
– Graving og masseflytting av jord ca 4000 m³
– Sprengning ca 9000 m³
– Overskudd sprengstein ca 300 m³
– Forsterkningslag ca 3200 m³
– Bærelag Fk ca 5300 m²
– Bærelag Ag ca 860 m²
– Asfaltdekker ca 5000 m²
– Kabelgrøfter ca 1000 m
– Lysmaster 22 stk
– VA-grøfter ca 1200 m

Share